Regulamin sklepu Kram z tradycjami

 1. Sklep internetowy, działający w ramach witryny http://www.kramztradycjami.pl/ prowadzi sprzedaż wysyłkową następujących towarów: pościel, zazdrostki, firanki, dekoracje stołu, fartuszki, poduszki ozdobne. Właścicielem sklepu jest Kram z tradycjami Grażyna Kłopocka-Służała, Kępa Niemojewska 68j, 26-902 Grabów nad Pilicą.

 2. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym, musi być osobą fizyczną pełnoletnią lub firmą.

 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Kram z tradycjami są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Podany na stronie sklepu internetowego Kram z tradycjami cennik, obowiązujący w dniu złożenia zamówienia, obowiązuje od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.

 5. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki.

 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.

 7. Na wszystkie towary sprzedawane w sklepie wystawiane są paragony lub faktury VAT. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

 8. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Czas ten liczony jest od daty wpływu płatności na konto Sprzedającego. W przypadku zakupu powyżej dwóch produktów, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W tym przypadku Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia terminu realizacji.

 9. Towar przed wysłaniem do Kupującego podlega dokładnej kontroli jakości.

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupujący ma prawo złożenia reklamacji. W opisie reklamacji Kupujący winien zawrzeć następujące informacje:

  - informacja i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

  - żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

  - dane kontaktowe składającego reklamację.

 2. Reklamacja winna być wysłana listem poleconym na adres Sprzedającego wskazany w fakturze VAT lub paragonie, lub złożona w formie elektronicznej na stronie sklepu (zakładka Kontakt). Formularz reklamacji do pobrania tutaj.

 3. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do Sprzedającego, Kupujący może zostać poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie towaru na koszt Sprzedającego na wskazany przez niego adres.

 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.

 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie http://www.kramztradycjami.pl/, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Kupującego.

Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, przez złożenie pisemnego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno być wysłane listem poleconym na adres Sprzedającego wskazany w fakturze VAT lub paragonie, lub w formie elektronicznej na stronie sklepu (zakładka Kontakt). Formularz odstąpienia od umowy do pobrania tutaj.

 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 3. Koszt zwrotu towaru pokrywa Kupujący. Kupujący winien odesłać towar na adres Sprzedającego wskazany w fakturze VAT lub paragonie.

 4. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru, chyba że Kupujący wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym – w tym przypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Płatność i wysyłka

 1. Formy płatności za towar:

 1. Wysyłka towaru:

Warunki licencji

 1. Wszystkie wzory oferowane lub sprzedawane na stronie Kramu z tradycjami http://www.kramztradycjami.pl/ są projektami Kramu z tradycjami chronionymi prawem autorskim.

 2. Licencja zezwala na haftowanie zakupionego haftu i wykorzystanie do osobistego użytku lub sprzedaży towaru ozdobionego zakupionym haftem.

 3. Pliki z haftami nie mogą być udostępniane, powielane ani sprzedawane w jakikolwiek sposób.

 4. Haft podlega licencji tak w całości, jak i we fragmentach uzyskanych przez jego podzielenie.

 5. Licencja zezwala na zmianę kolorów, powiększenie lub zmniejszenie haftu do max. 20% (w zależności od użytego oprogramowania wyniki mogą być niezadowalające i znacząco wpłynąć na jakość haftu poprzez zmianę punktów rozpoczęcia i zakończenia haftowania, a także zmianę gęstości haftu.) Tak zmodyfikowany plik nadal jest chroniony prawami autorskimi Kramu z tradycjami.

Polityka prywatności

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe klientów sklepu są przechowywane w zbiorze danych Kramu z tradycjami Grażyna Kłopocka-Służała, Kępa Niemojewska 68j, 26-902 Grabów nad Pilicą.

 2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Kramu z tradycjami i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do mojej firmy.

Postanowienia końcowe

 1. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

 2. Kupujący, potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2015 roku i jego postanowienia stosuje się do umów zawartych począwszy od tej daty.

 4. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie http://www.kramztradycjami.pl/ z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.